Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2014

10:08
0853 4cab 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
10:08
5351 e8fd 390
Reposted fromretaliate retaliate viaanjelinabanana anjelinabanana
10:07
5315 3eac 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
10:07
5308 e893 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
10:00
5325 132f 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana

August 05 2014

19:56
5048 d163 390
YES, I CAN!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaucieknijmi ucieknijmi
19:56
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
19:55
19:55
8815 5d9e 390
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viaucieknijmi ucieknijmi
19:55
0987 88cf 390
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viaucieknijmi ucieknijmi
19:54
Chcę być zaangażowany i szczery, ale lubię się też zabawić i zachowywać się jak idiota. Dziwadła, łączcie się.
— Kurt Cobain
Reposted fromSabela Sabela viaucieknijmi ucieknijmi
19:53
19:53
19:53
19:53
19:53
19:52
8607 7494 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
19:51
7645 158b 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
19:51
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
19:50
5327 1aa2 390
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl